Dwupłytowy Posturograf 
tel. 660-404-464
info@koordynacja.com.pl    
                                                                    

to najnowsze, komputerowe urządzenie, pozwalające na niezależny pomiar rzutu środka ciężkości ciała, który przypada na lewą i prawą nogę.

Otwiera to zupełnie nowe możliwości w analizie procesu trzymania równowagi, lateralizacji, treningu siłowego i sportowego. Dzięki zaimplementowanym elementom biofeedback’u obok aspektu diagnostycznego niezwykle ważną staje się funkcja treningu trzymania postawy ciała.

WYRÓŻNIENIA

Złoty medal targów Rehabilitacji i Sprzętu medycznego  RehMed-Expo 2010  

 

Złoty medal targów Rehabilitacji i Medycyny RehMedica 2010  

Wyróżnienie na Targach Medycznych LubMed 2009 w Konkursie na "Produkt roku 2009"

 

 

 

Wyróżnienie na targach Rehabiitacji i Uzdrowisk Rehmed-Expo 2008

 

 

 

Produkt spełnia wymogi dyrektywy medycznej 93/42/EEC  (wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz.U.04.93.896)) i posiadają stosowny wpis do rejestru wyrobów medycznych.

CENNIK

W celu zakupu aparatury zadzwoń pod nr
tel. 660-404-464

DWUPŁYTOWY POSTUROGRAF zestaw nr 1 (bez komputera):

DWUPŁYTOWY POSTUROGRAF - standard (dwupłytowa waga stabilograficzna) – do badania równowagi z interfejsem do ćwiczeń z feedbackiem

 

- Przesyłka kurierska ubezpieczona (przesyłka na koszt sprzedającego) lub

- Odbiór osobisty w siedzibie sprzedającego

19 444 zł

(21 000 zł brutto)

 

DWUPŁYTOWY POSTUROGRAF zestaw nr 2 (z komputerem, dowozem):

DWUPŁYTOWY POSTUROGRAF (dwupłytowa waga stabilograficzna) – do badania równowagi z interfejsem do ćwiczeń z feedbackiem

Laptop 15” lub większy, procesor min. 2,0GHz, Grafika nie zintegrowana, min. 2GB Ram, HDD min. 300GB, System Windows

Stolik -  stolik jest na kółkach, stad łatwo można przesuwać go z miejsca na miejsce, możliwość pracy przy stoliku na siedząco, bądź na stojąco, regulowana wysokość
w zakresie 75 - 87 cm, regulacja kata nachylenia stolika, wbudowany mechanizm blokujący kółka zapewnia stabilność solidna metalowa rama lakierowana proszkowo mocny blat z tworzywa sztucznego,

Monitor LCD 19” (lub większy) –  dodatkowy monitor do prowadzenia treningu oraz  badań z wykorzystaniem biofeedbacku (biologicznego sprzężenia zwrotnego)

Wysięgnik pod monitor –  regulowany wysięgnik (statyw) pod monitor, statyw na kółkach, stąd łatwo można przesuwać go z miejsca na miejsce, regulowana wysokość umożliwia dostosowanie wysokości umieszczenia monitora do wysokości badanego pacjenta

Drukarka

Dowóz, Instalacja, Szkolenie – dowóz, instalacja zakupionej aparatury połączone ze szkoleniem, w miejscu wskazanym przez zamawiającego

0 zł

Cena zestawu:

24 074 zł (26 000 zł brutto)

 

·        Wstęp

Kontrola postawy ciała i jej ciągłe utrzymywanie jest procesem złożonym, związanym z  ośrodkowym układem nerwowym, układem wzrokowym i mięśniowym. Pogorszenie sprawności układu kontroli równowagi, wynikające z choroby lub procesu starzenia, prowadzi do osłabienia stabilności, a w konsekwencji do upadków, które mogą być powodem poważnych urazów. Posturografia umożliwiająca obiektywną ocenę pacjentów cierpiących na zaburzenia równowagi ma zastosowanie w otolaryngologii, neurologii i geriatrii. Jest używana do diagnozowaniu chorych z uszkodzoną częścią narządu równowagi (zapalenie neuronu przedsionkowego, pourazowe uszkodzenie błędnika, choroba Meniere'a,) oraz chorych z ośrodkowymi zaburzeniami równowagi. Aparatura posturograficzna może być stosowana również w treningu rehabilitacyjnym pacjentów po urazach i osób starszych, a także podczas treningów sportowych, ponieważ informacje o stanie systemu kontroli postawy są bardzo ważne w przypadku wielu dyscyplin takich jak gimnastyka, sporty walki, skoki.

---> Pobierz reklamę urządzenia <----

---> Pobierz <----

Posturografia statyczna jest obiektywną metodą oceny stanu czynnościowego narządu równowagi człowieka, w której obserwuje się przemieszczania się środka ciężkości badanej osoby. Badany stoi na platformie z umieszczonymi w narożnikach czujnikami tensometrycznymi rejestrującymi centralny nacisk stóp na podłoże (odwzorowujący rzut środka ciężkości na płaszczyznę podstawy), a także jego przemieszczenia w osi strzałkowej X tj. lewo-prawo i czołowej Y tj. przód-tył. Rzut środka nacisku stóp na podłoże jest zatem rejestrowany jako punkt oraz jako parametr dynamiczny zmieniający położenie w jednostce czasu. Testy statokinezjometryczne przeprowadzane są przy oczach otwartych, a następnie przy oczach zamkniętych.

Możliwość dowolnego rozstawienia

do zastosowania w wielu dyscyplinach:

Wyniki badania przedstawiane są w postaci wykresów zwanych statokinezjogramem i  stabilogramem:

·        Statokinezjogram ukazuje ruch centrum nacisku w układzie współrzędnych, w  którym oś x odnosi się do wychwiań w kierunku prawo ‑ lewo, a oś y - do wychwiań w kierunku przód ‑ tył.

·        Stabilogram przedstawia położenie centrum nacisku jako funkcję czasu, przy czym osobno rozpatrywany jest ruch w kierunku prawo ‑ lewo, a osobno w kierunku przód ‑ tył.

Ponadto na podstawie wyników badania obliczane są następujące parametry:

·        L - długość statokinezjogramu zakreślonego przez centrum nacisku stóp CoP (ang. center of pressure) (w mm);

·        S – wielkość pola powierzchni zakreślanego przez punkt przyłożenia nacisku stóp na podłoże (w mm2);

·        L/S długość statokinezjogramu w stosunku do wielkość pola powierzchni (1/mm);

·        V - średnia prędkość przemieszczenia centrum nacisku stóp na podłoże w ruchu złożonym oraz w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej (mm/s);

·        LW-F – liczba wychyleń CoP w płaszczyźnie czołowej;

·        LW-S – liczba wychyleń CoP w płaszczyźnie strzałkowej;

·        Max-F maksymalne wychylenie w płaszczyźnie czołowej oraz Max-S w płaszczyźnie strzałkowej;

·        czas przebywania w „obszarach” o różnej , zadanej wielkości (średnicy).

Dla parametrów L, S, L/S, V obliczany jest współczynnik Romberga będący stosunkiem wielkości parametrów otrzymanych w testach przeprowadzonych z otwartymi oczami do wielkości parametrów otrzymanych w testach przeprowadzonych z zamkniętymi oczami.

Oprogramowanie posturografu umożliwia:

·        obserwowanie uzyskiwanych parametrów w trakcie trwania testu/ćwiczenia;

·        zapis wyników po zakończeniu badania;

·        dowolne przedstawianie danych na ekranie w układzie: kartezjańskim, okręgach, kwadratach z możliwością zmiany skali odwzorowania;

·        uzyskanie zintegrowanych raportów graficznych i liczbowych;

·        konwersję wyników badań oraz przebiegów wychyleń w obu osiach - w formacie ASCII do pakietów statystycznych lub arkuszy kalkulacyjnych.

·        Liczone parametry

 

Wyniki badania przedstawiane są w postaci wykresów zwanych statokinezjogramem i stabilogramem:

 

Statokinezjogram

ukazuje ruch centrum nacisku (CoP - center of pressure) w układzie współrzędnych, w  którym:

X odnosi się do wychwiań w kierunku prawo – lewo (bocznym) (ML medio-lateral),

oś Y do wychwiań w kierunku przód – tył (strzałkowym) (APantero-posterio).

Punkt 0,0 takiego układu współrzędnych jest geometrycznym środkiem ciężkości  trajektorii CoP.

CoPR należy rozumieć jako odległość CoP od środka układu współrzędnych.

 

Stabilogram

przedstawia położenie centrum nacisku jako funkcję czasu. Osobno rozpatrywany jest ruch w kierunku ML (x), a osobno w kierunku AP (y).

T – czas pomiaru (typowo 30 sekund).

Program oblicza następujące parametry:


 

10

Średnia masa liczona z wszystkich próbek testu

11

Mediana masy z wszystkich próbek testu

 

Długość statokinezjogramu - długość ścieżki, czyli całkowita droga, którą przebył

środek nacisku stóp badanego w ciągu badania (30 s), wyrażona w mm

LCOP (lenght COP);

 

12

SP (Sway Path) –długość ścieżki całkowita liczona w obu osiach(2D) w mm

13

SPAP –długość ścieżki statokinezjogramu liczona w kierunku osi Y w mm

14

SPML –długość ścieżki statokinezjogramu liczona w kierunku osi Y w mm

 

Średnie wychylenie środka nacisku stóp od punktu 0

MAPSCOP (medium antero-posterior sway COP)

MLSCOP (medium lateran sway COP)

15

MA (mean amplitude), średnie wychylenie (promień) CoP w mm (2D)

16

MAAP średnie wychylenie środka nacisku stóp od punktu 0 w kierunku osi Y w mm

17

MAML średnie wychylenie środka nacisku stóp od punktu 0 w kierunku osi X w mm

 

Maksymalne wychylenie COP od punktu 0 w kierunku przednio-tylnym w mm                                                           

MaxAPSCOP (Maxima antero-posterior sway COP)

MaxLSCOP (maximal lateran sway COP)

18

MaxAP maksymalne wychylenie COP od punktu 0 w kierunku osi Y w mm

19

MaxML maksymalne wychylenie COP od punktu 0 w kierunku osi X w mm

 

Średnia prędkość [mm/s]  , z jaką poruszał się środek nacisku stóp CoP podczas badania, wyrażona w mm/s — VCOP (velocity COP);

20

MV (Mean Velocity)- średnia prędkość poruszania się punktu COP w osiach XY (2D)

21

MVAP średnia prędkość poruszania się punktu COP w osi Y w mm/s

22

MVML średnia prędkość poruszania się punktu COP w osi Y w mm/s

 

Pole powierzchni zajmowanej przez wykres drogi

COP wykreślonej w czasie badania — FCOP (field COP);

23

SA (Sway Area) - wielkość pola powierzchni zakreślanego przez CoP w mm2

24

SP/SA  - Długość / Pole [mm-1]     parametr[12] / parametr[23]

 

Średnia częstotliwość

25

MF (Mean Frequency) -  średnia częstotliwość CoP w Hz

26

TR5 (Time COP radius);  Procent czasu przebywania COP  w okręgu  o promieniu (5, 7.5, 12.5 mm)

27

LWAP  liczba wychyleń COP w osi Y

28

LWML  liczba wychyleń COP w osi X

 

Współczynnik Romberga (Romberg quotient) będący stosunkiem wielkości parametrów SP, SA, SPSA otrzymanych w testach przeprowadzonych z otwartymi oczami (EO – eyes open) do wielkości parametrów otrzymanych w testach przeprowadzonych z zamkniętymi oczami (EC – eyes closed).

29

RSP = SPOE/SPEC

30

RSA = SAOE/SAEC

31

RSPA = SPSAOE/SPSAEC

32

MNDB  (Mean (arythmetic) Difference Balans) - średnia (arytmetyczna) róż. balansu

MDDB  (Median Difference Balans) - mediana róznicy balansu>

minDB  (minimum Difference Balans) - minimum różnicy balansu>

maxDB ( maximum Difference Balans) - maksimum różnicy balansu>

 

Wzory:

DB -różnica balansu.

 

DB(t) = ( ML(t)-MP(t) )/( ML(t)+MP(t) )*100% 

gdzie:

            ML(t) - masa zmierzona na lewej platformie w chwili t

            MP(t) - masa zmierzona na prawej platformie w chwili t

            t - czas

 

średnia   : 1/T*całka( DB(t)dt ) w granicach od 0 do T [ 0; T ]

mediana : mediana(DB(t) dla t w przedziale [ 0; T ]

min      : wartość minimalna DB(t)  dla t w przedziale  [ 0; T ]

max     : wartość maxymalna DB(t) dla t w przedziale  [ 0; T ]

 

T = czas badania

 

 

Wszystkie parametry wyznaczane są zarówno niezależnie dla prawej i lewej strony, jak i wspólnie.

 

·        Program